Bemutatkozunk Iskolatörténet Eredményeink Dokumentumok Kapcsolat

Hírek, újdonságok
Közlemény az első évfolyamosok beíratásáról

2017.03.21.

Közlemény

 

A tanköteles korú gyermekek első évfolyamra történő beíratásáról

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. cxc. törvény 50.§ (7) bekezdése alapján a Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatala - a Nagykanizsai Tankerületi Központ véleménye alapján - a 2017/2018. tanévre az első évfolyamosok beíratásának idejét az alábbiak szerint határozta meg:

 

2017. április 20. (csütörtök) 8.00 és 19.00 óra között,

 

2017. április 21. (péntek) 8.00 és 19.00 óra között.

 

A fenti időszakban a 2017-ben tanköteles korba lépő gyermekét a szülő, gondviselő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévétét betölti, tankötelessé válik. Akinek az esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A 2017-ban tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szakértői bizottság véleményében vagy a járási hivatal jogerős határozatában megjelölt időpontig kell beíratni a kijelölt iskolába.

 

A beiratkozáskor be kell mutatni:

 

- a gyermek személyazonosításra alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

- szülő, gondviselő személyi azonosítására szolgáló hatósági igazolvány,

- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

 

A felvételről az intézményvezető dönt és írásban tájékoztatja a szülőt, gondviselőt, legkésőbb a beiratkozás határnapját követő huszonegyedik munkanapig.

 

A döntés ellen a fenntartóhoz jogszabálysértésre, illetve érdeksérelemre hivatkozással jogorvoslati kérelem nyújtható be a kézhezvételtől számított 15 napon belül. Az eljárást megindító kérelmet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott intézmények esetében az illetékes tankerület igazgatójához kell benyújtani.

 

A tanköteles korba lépő gyerekek vonatkozásában a tankötelezettség külföldön történő megkezdését a szülő köteles bejelenteni az illetékes járási hivatalnak.

 

Aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló tanköteles gyermeket az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el és pénzbírsággal sújtható.

 

 

Nagykanizsa, 2017. március 7.

 

Dr. Józsa Zsanett

járási hivatalvezető

 

 

© 2015 Minden jog fenntartva! Bolyai János Általános Iskola, Nagykanizsa