Bemutatkozunk Iskolatörténet Eredményeink Dokumentumok Kapcsolat
Bemutatkozunk
A Zrínyi Miklós - Bolyai János Általános Iskola Bolyai Tagintézménye az Erzsébet tér egyik kiemelkedően impozáns, építészeti szempontból reprezentatív épületében kapott helyet. A kanizsai vár köveiből épült egykori uradalmi vendégfogadó 1952-től lett iskola - kezdetben Szabadság Téri Általános Iskola -, s mint ilyen, Nagykanizsa város egyik legrégebbi épületében működő iskolája.

1991 őszén iskolánk felvette Bolyai János matematikus nevét, kifejezésre juttatva ezzel is, hogy az iskola pedagógiai munkájának egyik legfontosabb területe a matematika oktatása. 8 évfolyamos, 16 osztállyal működő általános iskolánkban jelenleg 380 gyermek általános műveltségét megalapozó, középfokú tanulmányokra felkészítő képzése zajlik.

Pedagógiai programunk a nevelőtestületünk által legfontosabbnak tartott értékekre épül, amelyeket szeretnénk átörökíteni a felnövekvő nemzedékre: műveltség, hazaszeretet, humánum, kulturált viselkedés, egészséges életmód, környezetvédelem, alapvető erkölcsi normák betartása, harmonikus családi élet, a hagyományok őrzése.

Eredményes oktató-nevelő munkánkat a jó tanulmányi átlag, a megyei és országos tanulmányi versenyeken elért helyezések is bizonyítják.


Képzési rendünk:

Az alsó tagozat osztályaiban 2-2 nevelő felosztva tanítja a tantárgyakat és látja el a napközis teendőket. Az oktatásban alkalmazzuk azokat a korszerű módszereket, amelyek segítik az iskolakezdés megkönnyítését, a tehetséggondozást és a felzárkóztatást.

Osztályainkban kiemelt szerep jut a Hollandiában kidolgozott CED programnak - differenciált képességfejlesztés - a matematika oktatásában, valamint a Humanisztikai Kooperatív Tanulásszervezésen (HKT) alapuló programra épülő oktatásnak, melynek lényeges eleme a csoportos munkában folyó játékos tanulás. Mindkét osztályban első évfolyamtól tanulhatnak a diákok angol vagy német nyelvet.

Az alapképzés mellett nagy hangsúlyt fektetünk a művészeti nevelésre. A gyerekek képessé válnak arra, hogy önmagukat és az őket körülvevő világot felfedezzék. Kiemelt feladatunk a vizuális nevelés. A művészeti élmények, tevékenységek nyitottá, kreatívvá teszik személyiségüket. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóinkat szép magyar beszédre tanítsuk, a versek és mesék szeretetére neveljük, és szóbeli kifejezőkészségüket fejlesszük.
A mozgáskultúra fejlesztésére sokféle választási lehetőséget kínálunk. Többek között tanulóink megismerkedhetnek a néptánc és a moderntánc alapelemeivel is.

Hagyomány, hogy a szülők egyetértése mellett erdei iskolát is szervezünk alsó tagozatos diákjainknak.

Felső tagozaton, az alapképzésen túl célzott tehetséggondozás is folyik. Nívócsoportos rendszerben tanítjuk a matematikát és az idegen nyelveket, 1-1 csoportban emelt szinten zajlik a német nyelv és matematika oktatása. Az osztrák partneriskolával kialakított kapcsolatunk is segíti a német nyelv elsajátítását. Kiemelt figyelmet fordítunk az informatika oktatására is.

Az 1-5. évfolyamokon napközis, 6-8. évfolyamon tanulószobai ellátást biztosítunk.

1993-tól, 10 éven keresztül indítottunk "úszó" osztályokat. Ez, a városban egyedülálló kezdeményezés napjainkban a "sportorientált" iskola program keretében folytatódik. Tanulóink 1. osztálytól kezdve vehetnek részt a választott úszásórákon és a többi sportfoglalkozáson.

Hagyományaink az évente megrendezett Bolyai matematikaverseny, a Bolyai Hét, az óvodásokkal együtt megtartott Mikulás ünnepély, a karácsonyi hangverseny és a tavaszi kulturális bemutató.

A tanórán kívüli foglalkozások, szakkörök széles választékát kínáljuk diákjainknak.

Jól felszerelt osztálytermek, tornaterem, tornaszoba, könyvtár, szaktantermek, valamint a fejlesztő foglakozások és a szabadidős programok lebonyolításához kialakított külön termek biztosítják az eredményes munka hátterét. Jól működő főzőkonyhával rendelkezünk.

Munkánkat segíti a Szülői Munkaközösség, Bolyai DSE és a Bolyai Alapítvány.

Az intézmény minden dolgozója azon fáradozik, hogy a tanulók jól érezzék magukat az iskolában. Szeretetteljes légkört igyekszünk teremteni számukra, amelyben személyiségük kiegyensúlyozottan fejlődhet.
© 2015 Minden jog fenntartva! Bolyai János Általános Iskola, Nagykanizsa